KOGUD

KINNITATUD
Kadrina Valla Raamatukogu
direktori
05.06.2019 käskkirjaga nr 6-1/2

Kadrina Valla Raamatukogu komplekteerimise põhimõtted

1. Üldsätted
1.1 Kadrina Valla Raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) komplekteerimise põhimõtete koostamisel lähtutakse Kultuuriministri poolt 12.07.2014 kinnitatud määrusest nr 9 „Rahvaraamatukogu
töökorralduse juhend“, Kultuuriministri 9.01.2015 kinnitatud määrusest nr 1
„Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord“, Kadrina
Vallavolikogu poolt 21.11.2001 kinnitatud määrusest nr 18 „Kadrina Valla Raamatukogu
põhimäärus“ ja muudest selle valdkonna alusdokumentidest, mis sätestavad Raamatukogu
põhiülesandena koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised ja teised
teavikud ning avalikud andmebaasid.
1.2. Komplekteerimise põhimõtted kirjeldavad raamatukogu komplekteerimistöö aluseid.
2. Teavikute valimise põhimõtted
2.1. Kirjanduse komplekteerimine toimub valikuliselt ning prioriteediks on Eesti autorite
ilukirjandus ning tõlkekirjandusest väärtkirjandus, samuti laste- ja noortekirjandus.
2.2. Teatmekirjandusest on eelistatud Eestit puudutav kirjandus ning laiemale lugejaskonnale
huvipakkuvad teavikud.
2.3. Komplekteerimisotsuste tegemisel arvestatakse piirkondlikku eripära (õppeasutused, ettevõtted
jne).
2.4. Perioodika komplekteerimisel arvestatakse Eesti kultuuri seisukohalt oluliste väljaannetega.
2.5. Võõrkeelset kirjandust komplekteeritakse vastavalt vajadustele ning võimalustele.
2.6 Riigieelarvelise toetuse eest komplekteeritakse valikuliselt kultuuriajakirju ja
kirjandusauhindadega tunnustatud raamatuid.
3.Komplekteeritavate teavikute laad ja eksemplaarsus
3.1 Ilu- ja lastekirjandust soetatakse valikuliselt 1 eksemplar igasse Raamatukogu osakonda,
eelistades Eesti kirjandust, tõlkekirjandusest väärtkirjandust.
3.2 Õpilastele mõeldud kohustuslikku kirjandust komplekteeritakse valikuliseslt 3 – 4 eks.
3.3 Perioodikat soetatakse valikuliselt 1 eksemplar, eelistades üleriigilisi päeva- ja nädalalehti, Eesti
ajakirju, välismaiseid teadusajakirju.
3.4 Entsüklopeediaid, sõnaraamatuid jt teatmeteoseid ning aimekirjandust komplekteeritakse 1
eksemplar raamatukogu lugejate vajadusi arvestades.
4.Teavikute komplekteerimise protseduur
4.1. Raamatukogu hangib teavikuid vastavalt komplekteerimiseks eraldatud rahalistele vahenditele.
4.2. Raamatukogu komplekteerib Lääne-Virumaa Keskraamatukogu vahendusel vastavate
tellimisnimestike ja erinevate raamatukaupmeeste pakkumiste alusel.
4.3. Raamatukogu kogu korrastatakse vähemalt kaks korda aastas ja vajadusel kantakse maha
mittevajalikud, aegunud ja lagunenud teavikud.
4.4. Inventuur toimub vähemalt iga kümne aasta järel.